Alpeco Vuurwerk gevestigd te (2950) Kapellen, België aan het adres Starrenhoflaan 9 (hierna: Alpeco) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Alpeco houdt zich bezig met het vermarkten van vuurwerkartikelen aan voornamelijk consumenten. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Alpeco noodzakelijk gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op bestellingen en/of producten, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste klantaccount en contactinformatie, waardoor het voor Alpeco niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden waar mogelijk de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Alpeco heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Alpeco namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Alpeco niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Alpeco de (persoons-)gegevens

Alpeco verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via e-mailcorrespondentie met Alpeco, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Alpeco worden verwerkt.

Google Analytics

Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Alpeco gebruik maken van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Alpeco mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Alpeco bewaard

Ingevolge de fiscale wetgeving is Alpeco verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij Alpeco bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. Alpeco acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van Alpeco of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Alpeco stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Alpeco de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Alpeco ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Door Alpeco wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Alpeco daarbij gebruik van onder meer een mailprogramma ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Alpeco Met deze partijen gaat Alpeco een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Social media koppelingen

Alepco maakt gebruik van koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook, Instragram, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres de website van hebt bezocht.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens gebruik te maken van deze koppelingen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Alpeco worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Alpeco hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Alpeco een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Alpeco hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens

Alpeco draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Alpeco verbonden zijn. Alpeco kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Alpeco wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

Telefoon : 0032 (0) 36058816
Post : Alpeco, Starrenhoflaan 9, 2951 Kapellen

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Alpeco van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Alpeco van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Alpeco zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Alpeco ontkomt er dan ook niet aan

de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Alpeco

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Alpeco uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Alpeco op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Alpeco van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Alpeco hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Alpeco adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.

Nieuwsbrief

Mis geen enkele aanbieding of actie. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.